Latvijas Vācu savienība

Latvijas Vācu savienība (LVS) ir Latvijas vācu biedrību koporganizācija, kas apvieno, atbalsta un koordinē vācu izcelsmes cilvēkus, kā arī vācu valodas, kultūras un vēstures interesentus un citādi veicina vācu mazākumtautības Latvijā darbības. LVS stiprina starpetnisko, starptautisko dialogu un līdzdalību Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā.

Misija

LVS misija ir saglabāt Latvijas multikulturalitāti un veicināt demokrātiskas, pilsoniskas un līdzatbildīgas sabiedrības attīstību, izkopt vācu kultūru un mazākumtautību tradīcijas Latvijā, kā arī stiprināt Latvijas un Vācijas savstarpējās attiecības. Latvijas Vācu Savienība veicina visu paaudžu iedzīvotāju (īpaši mazaizsargāto grupu) izaugsmi, solidaritāti un līdzdarbību demokrātiskas valsts labā, pilsonisko rīcību un patriotismu.

Pamatvērtības un darbības principi

LVS pamatvērtības ir demokrātiska Latvija, atbildīga sabiedrība, mazākumtautību kultūra un patriotisms. LVS darbības principi ir sadarbība, cieņa, kompetence, uzticēšanās un atvērtība. LVS priekšsēdētāja ilggadēji bijusi Aina Balaško. Jau vairākus gadus LVS priekšsēdētāja ir Ilze Garda.


Jaunumi

AIF