VĀCU KULTŪRAS CENTRS LIEPĀJĀ

Liepājas Vācu kultūras centrs ir dibināts 2010. gadā, un tā darbības galvenais mērķis ir vācu kultūras, vēstures un mākslas veicināšana. Biedrības senioru an- samblis Ziņģītes un bērnu un jauniešu ansamblis Skani uzstājas dažādos koncer-tos Liepājā, Latvijā un citās Baltijas valstīs. Vācu kultūras centrs organizē dažā- dus kultūru un valodu izzinošus pasākumus, piemēram, izstādes un lasījumus.

Vadītājs:

Vietnieks:

Sociālie tīkli: